Zwierzęta w wynajmowanym mieszkaniu

Wynajem mieszkania jest coraz częstszym rozwiązaniem dla wielu ludzi, którzy ze względu na brak zdolności kredytowej nie mogą kupić własnej nieruchomości. Duża część z nich jest również miłośnikami zwierząt i posiada swojego czworonoga.

Zwierzęta w wynajmowanym mieszkaniu

Wynajem mieszkania jest coraz częstszym rozwiązaniem dla wielu ludzi, którzy ze względu na brak zdolności kredytowej nie mogą kupić własnej nieruchomości. Duża część z nich jest również miłośnikami zwierząt i posiada swojego czworonoga. Wtedy też często pojawia się problem, ponieważ wynajmowane mieszkanie należy do kogoś innego, kto może mieć nie chcieć obecności zwierząt w swoim mieszkaniu. 

Czy wynajmujący może zakazać zwierząt w mieszkaniu?

Wynajmujący ma prawo określić warunki najmu, w tym między innymi decydować o obecności zwierząt w wynajmowanym mieszkaniu. Zakaz ten może być zawarty w umowie najmu jako jeden z warunków do jej podpisania. Istnieją jednak pewne ograniczenia prawne, które wynikają z ustawy o ochronie praw lokatorów, co do zakazu posiadania zwierząt domowych.

W niektórych przypadkach zakaz posiadania zwierząt w wynajmowanym mieszkaniu może być uznany za bezprawny. Mowa tutaj o nieuzasadnionej dyskryminacji, na przykład wobec osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują zwierząt asystujących. W praktyce jednak decyzja często zależy od umowy zawartej między najemcą a wynajmującym oraz polityki budynku lub wspólnoty mieszkaniowej.

Zgoda na posiadanie zwierząt w wynajmowanym mieszkaniu

W przypadku, gdy właściciel nie ma nic przeciwko co do obecności zwierząt w wynajmowanym mieszkaniu, warto zawrzeć odpowiednie zapisy w umowie najmu. Na przykład, jeśli właściciel zgadza się na obecność psa, ale nie kota, można sprecyzować te warunki w dokumencie. Warto również określić, czy zgoda dotyczy konkretnej rasy, wieku czy wielkości zwierzęcia.

Najemca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego pupila, ale właściciel może jeszcze dodatkowo się zabezpieczyć. Może on na przykład zażądać wyższej kaucji, która pozwoli na pokrycie kosztów odświeżenia mieszkania po wynajmie. Ważnym narzędziem w rozliczeniu ewentualnych szkód i zniszczeń będzie także protokół zdawczo-odbiorczy, który będzie zawierał szczegółowy opis stanu mieszkania oraz jego zdjęcia. Dodatkowo, warto zobligować najemcę do wykupienia ubezpieczenia OC, które pokryje koszty naprawy wyrządzonych szkód.

Czy posiadanie zwierzaka wpływa na koszt najmu?

Przy wynajmie mieszkania z psem lub kotem, właściciel może zażądać wyższej kaucji lub ustalić wyższą opłatę za czynsz, aby zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych szkód wyrządzonych przez zwierzę. Może się okazać konieczne odświeżenie mieszkania po wynajmie, aby usunąć zapach zwierzęcia oraz alergeny, które mogą przeszkadzać przyszłym lokatorom.

Wyższa kaucja w takiej sytuacji jest korzystniejsza niż wyższy czynsz. Jeśli zwierzę faktycznie spowoduje szkody, np. uszkodzi meble czy przewody elektryczne, właściciel może potrącić koszty naprawy z kaucji. Jeśli jednak mieszkanie zostanie zwrócone w nienaruszonym stanie, cała kaucja zostanie zwrócona.

Obowiązki najemcy związane z posiadaniem zwierzęcia w wynajmowanym mieszkaniu

To jakie obowiązki ciążą na najemcy, który mieszka razem ze zwierzęciem są określone między innymi w Kodeksie Cywilnym:

§ 1. Trzeba pamiętać, że najemca mieszkania, który zabiera ze sobą psa lub kota, odpowiada prawnie za zachowanie swojego pupila. Art. 431 Kodeksu cywilnego mówi wyraźnie:
1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Najemca ma więc obowiązek pilnowania swojego zwierzęcia, aby nie wyrządziło ono żadnych szkód. W przeciwnym razie właściciel mieszkania będzie miał prawo dochodzić zadośćuczynienia i potrącić należną kwotę z kaucji. W skrajnych przypadkach może dojść do wypowiedzenia umowy najmu. 

Jak się zabezpieczyć przed szkodami spowodowanymi przez zwierzę?

Pobranie zdecydowanie wyższej kaucji od najemcy może okazać się skutecznym sposobem zapobiegania potencjalnym szkodom wyrządzonym przez pupili w wynajmowanym mieszkaniu. Rozsądny lokator zwykle zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia niewielkich szkód spowodowanych przez swoje zwierzęta i zgodzi się na wpłacenie wyższej kaucji.

Może ona później zostać wykorzystana na pokrycie kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyrządzonych przez zwierzęta lub na usunięcie ich zapachu z  mieszkania. Alternatywą dla wyższej kaucji jest także zobowiązanie najemcy do wykupienia ubezpieczenia OC, które będzie dodatkowym zabezpieczeniem przed szkodami w wynajmowanym lokalu.

Co zrobić, jeśli najemca ma zwierzę w mieszkaniu bez zgody właściciela?

W przypadku użytkowania lokalu niezgodnie z umową, właściciel może podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu umowy najmu poprzez wręczenie jej wypowiedzenia najemcy. Zanim jednak do tego dojdzie, konieczne jest wysłanie najemcy pisemnego upomnienia. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanego rezultatu, wynajmujący ma prawo zakończyć umowę poprzez wypowiedzenie.

Ważne jest też to, aby znać terminy wypowiedzenia określone w umowie najmu. W przypadku umowy na czas określony, okres wypowiedzenia wynosi zazwyczaj 1 miesiąc kalendarzowy. W tym przypadku musi ono być dostarczone najemcy w ciągu miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia. Natomiast w przypadku umowy na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia zazwyczaj równy temu, za jaki opłacany jest czynsz, czyli miesięczny lub kwartalny.

Czy warto wynajmować mieszkania właścicielom zwierząt?

Wynajmowanie mieszkań właścicielom zwierząt może być z jednej strony ryzykowne, a z drugiej może także przynieść dodatkowy dochód. Decyzja zależy od indywidualnego podejścia wynajmującego. Właściciele, którzy decydują się na wynajem swojego mieszkania osobom posiadającym zwierzęta, powinni ustalić jasne zasady dotyczące trzymania zwierząt. Dodatkowo powinni oni zabezpieczyć się odpowiednimi zapisami w umowie najmu.

O autorze
Co jeszcze zyskasz z flatte?
Dowiedz się więcej
Ostatnie artykuły