Regulamin korzystania z aplikacji Flatte

obowiązuje od 12.05.2023 r. do odwołania

I. Postanowienia ogólne

1. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z aplikacji mobilnej Flatte (dalej: „Aplikacja”).

2. Pisząc w Regulaminie o „nas”, mamy namyśli Flatte Management sp. z o.o. w organizacji, numer KRS:  0001032075 NIP: 5273053050, strona www.flatte.app adres e-mail: kontakt@flatte.app

3. Zwracając się do Ciebie, mamy na myśli użytkownika Aplikacji. Użytkownikami Aplikacji mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Użytkownik”). Użytkownicy, którzy korzystają z Aplikacji w imieniu osoby prawnej są obowiązane do potwierdzenia swojego umocowania na naszą prośbę.

4. W ramach Aplikacji świadczymy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) dostępnym w Aplikacji oraz na stronie https://flatte.app/regulamin-mobile. W ramach funkcjonalności Aplikacji, możemy udostępniać usługi dodatkowe, świadczone przez podmioty trzecie- naszych partnerów, zgodnie z regulaminami tych usług („Usługi Dodatkowe”).

5. Niektóre funkcjonalności Aplikacji oraz Usługi Dodatkowe mogą być dostępne wyłącznie dla Użytkowników spełniających określone warunki, opisane poniżej lub w regulaminach Usług Dodatkowych.

6. Przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji, jesteś zobowiązany/ zobowiązana do zapoznania się Regulaminem oraz Polityką prywatności i cookies dostępną w Aplikacji oraz na stronie https://flatte.app/polityka-prywatnosci oraz do zaakceptowania ich postanowień.

7. Możesz korzystać z Aplikacji na urządzeniu z systemem operacyjnym iOS w wersji 13 lub wyższej lub Android w wersji 8.1 lub wyższej („Urządzenie”).

8. Aplikację pobierzesz w sklepie Google Play lub App Store.

II. Funkcjonalności dostępne w Aplikacji

1. W ramach Aplikacji możesz korzystać z funkcjonalności:

a. wyświetlania danych adresowych lokali, opisu standardu wyposażenia, listy urządzeń wraz z instrukcjami obsługi, jeśli zostały udostępnione łącznie z lokalem,

b. wyświetlanie danych opiekuna dedykowanego do obsługi najmu lokalu,

c. wyświetlanie uregulowanych i należnych oołat za lokal,

d. śledzenia harmonogramu płatności za lokal oraz otrzymywanie powiadomień o wymagalnych lub zbliżających się płatnościach,

e. zgłaszania awarii i usterek,

f. dokonywania płatności za lokal oraz Usługi Dodatkowe,

g. Usług Dodatkowych, jeśli udostępnimy jew Aplikacji.

2. Zastrzegamy, że skorzystanie z niektórych funkcjonalności  może wymagać dodatkowych autoryzacji, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Aplikacji.

3. Aplikacja będzie łączyła się z Internetem w czasie, w którym będzie aktywna.

4. Możemy zamieszczać w Aplikacji treści marketingowe oraz linki afiliacyjne, dotyczące naszych produktów i usług, a treści dotyczące Usług Dodatkowych lub innych usług podmiotów trzecich, jeśli wyrazisz na to zgodę

5. Zastrzegamy sobie możliwość przesyłania na Twoje konto w Aplikacji informacji technicznych i obsługowych, związanych z funkcjonowaniem Aplikacji, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Założenie konta w Aplikacji

1. Umowę o korzystanie z Aplikacji na zasadach opisanych w Regulaminie zawierasz z nami z chwilą założenia przez Ciebie konta w Aplikacji.

2. Loginem w Aplikacji jest Twój adres e-mail. Twoje hasło do logowania w Aplikacji powinno składać się z co najmniej 12 znaków. Do założenia konta niezbędne jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu, Polityki Prywatności i cookies oraz wejście w linka potwierdzającego rejestrację, którego wyślemy na adres e-mail wskazany przez Ciebie jako login w Aplikacji.

3. W przypadku, w którym rozpoczniesz proces zakładania konta w Aplikacji oraz w ciągu 7 dni nie potwierdzisz jej klikając w link aktywacyjny, możemy uniemożliwić założenie konta z tym samym loginem.

4. Możesz mieć tylko jedno konto w Aplikacji przypisane do danego adresu e-mail

5. Możesz dodać w Aplikacji swoje zdjęcie lub inny obraz, jeśli nie będzie to naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych.

6. Po zainstalowaniu Aplikacji, założeniu konta i zalogowaniu się do niej, jest ona cały czas aktywna przez sześć miesięcy od dnia zalogowania do czasu, gdy:

a. wylogujesz się z Aplikacji,

b. wyłączysz ją poprzez ustawienia systemu operacyjnego Urządzenia,

c. usuniesz Aplikację z Urządzenia.

7. Zwracamy uwagę, że niewylogowanie się w przypadku udostępnienia Urządzenia osobom trzecim jak również udostępnienie danych pozwalających na zalogowanie się do Twojego konta w Aplikacji, może spowodować dla Ciebie negatywne konsekwencje.

8. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Aplikacji ma miejsce w chwili usunięcia konta w Aplikacji, zgodnie z pkt  VII pkt 1.a Regulaminu.

IV. Opłaty

1. Korzystanie z Aplikacji nie wiąże się z ponoszeniem opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z połączeniem Aplikacji z Internetem, zgodnie z cennikiem Twojego dostawcy Internetu.

2. Koszty i zasady korzystania z Usług Dodatkowych wskazane są w regulaminach dostępnych w Aplikacji lub na stronie www.flatte.app albo w regulaminach dostępnych na stronach podmiotów trzecich, do których kierują linki afiliacyjne widoczne w Aplikacji.

3. Możesz zapłacić za usługi świadczone przez naszych partnerów (Usługi Dodatkowe) w Aplikacji.

4. W Aplikacji możesz dokonywać opłat należnych w związku z najmem lokalu.

5. Możesz płacić kartą płatniczą, google pay, apple pay, blikiem lub przelewem bankowym.

V. Twoja odpowiedzialność

1. Jesteś zobowiązana/ zobowiązany do korzystania z Aplikacji zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym do:

a. nienaruszania praw osób trzecich,

b. nie działania w złej wierze oraz niekorzystania z Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w Regulaminie,

c. nieudostępniania swojego hasła do logowania w Aplikacji osobom trzecim.

2. Jesteś zobowiązana/ zobowiązany do podawania aktualnych, zgodnych z prawdą danych niezbędnych do założenia konta w Aplikacji oraz do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej działania.

3. Aplikacja może wymagać aktualizacji m.in. w celu wyeliminowania błędów lub ze względów bezpieczeństwa. Twoim obowiązkiem jest aktualizacja Aplikacji, jeśli powiadomimy Cię o jej dostępności. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji.

4. Zastosowane przez nas zabezpieczenia połączenia poprzez Aplikację są zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi, jednak nie mogą zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa w związku ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznym charakterem komunikacji poprzez Aplikację, w tym w przypadku obecności wirusów na Twoim Urządzeniu lub ataków hakerskich. W związku z tym zalecamy dbanie o ochronę Urządzenia, danych i oprogramowania, w szczególności przed zagrożeniem wirusowym.

5. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że korzystasz z Aplikacji w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub naruszający prawa osób trzecich, w szczególności, jeśli podasz dane do założenia konta w Aplikacji niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich, możemy ograniczyć Ci dostęp do Aplikacji lub jej wybranych funkcjonalności bez wcześniejszego uprzedzenia albo rozwiązać z Tobą umowę o korzystanie z Aplikacji i uniemożliwić Ci korzystanie z niej.Możemy przekazać Ci informację o ograniczeniu dostępu do Aplikacji za pomocą wiadomości e-mail, pusha lub sms-em), tak abyś mógł/ mogła usunąć przyczyny, które spowodowały ograniczenie korzystania z Aplikacji. Przywrócimy Ci dostęp do Aplikacji po usunięciu tych przyczyn, jeśli będzie to możliwe.

6. Jesteś zobowiązana/ zobowiązany do chronienia hasła, za pomocą którego logujesz się w Aplikacji oraz zgłoszenia nam przypadków nie uprawnionego korzystania z Twojego konta w Aplikacji przez osoby trzecie. W przypadku, w którym nie poinformujesz nas o nieuprawnionym korzystaniu z Twojego konta w Aplikacji, ponosisz ryzyko z tym związane.

VI. Nasza odpowiedzialność

1. Możemy powierzyć bieżącą obsługę Aplikacji podmiotom trzecim, za których działania lub zaniechania odpowiadamy jak za swoje własne.

2. Możemy zmieniać techniczne uwarunkowania korzystania z Aplikacji bez pogarszania jej jakości oraz wymogów bezpieczeństwa, a także bez wpływu na zakres Twoich uprawnień i obowiązków opisanych w Regulaminie.

3. Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Aplikacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów.

4. Zastrzegamy sobie możliwość zawieszenia możliwości korzystania z Aplikacji oraz świadczenia usług za jej pośrednictwem w odniesieniu do wszystkich lub niektórych Użytkowników z uwagi na konieczność wykonania prac serwisowych, związanych z wystąpieniem zdarzeń zagrażającym prawom lub interesom Użytkowników, mających na celu usprawnienie działania lub rozbudowę Aplikacji.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść informacji handlowych i marketingowych, do których kierują linki afiliacyjne publikowane w Aplikacji w imieniu naszych Partnerów.

6. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie właściwego działania Urządzenia, sieci Internet, innego niż Aplikacja oprogramowania z którego korzystasz na Urządzeniu, działań i zaniechań osób trzecich, które uzyskały dostęp do Twojego konta w Aplikacji na skutek działań lub zaniechań Użytkownika.

7. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem oraz nieprawidłowe działanie lub zaprzestanie działania Aplikacji spowodowane siłą wyższą.

8. Nie ponosimy odpowiedzialności za Usługi Dodatkowe, świadczone przez podmioty trzecie, w tym naszych partnerów na podstawie regulaminów tych usług.

VII. Usunięcie konta w Aplikacji

1. Rozwiązanie łączącej nas umowy o korzystanie z Aplikacji następuje:

a. w momencie, w którym w Aplikacji wybierzesz opcję „Usuń konto” w ustawieniach,

b. zaprzestaniemy świadczenie usług w Aplikacji zgodnie z pkt IX pkt 3. Regulaminu,

c. w momencie, w którym uniemożliwimy Ci korzystanie z Aplikacji w wyniku Twoich działań, opisanych w pkt V pkt 5.Regulaminu.

2. Konto w Aplikacji nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy może zostać przez nas usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

VIII. Reklamacje

1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Aplikacji możesz składać na adres e-mail: kontakt@flatte.app lub poprzez czat w Aplikacji.

2. W reklamacji wpisz swoje imię, nazwisko, opis i powód złożenia reklamacji.

3. Powiadomimy Cię o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak informacji z naszej strony w tym terminie jest równoznaczny z uznaniem przez nas zasadności reklamacji.

4. Nasza decyzja w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy procedurę reklamacyjną. Nie jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do korzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, ani sami nie zobowiązaliśmy się do ich stosowania, wobec tego możemy nie zaakceptować Twojego wniosku o pozasądowe rozwiązanie sporu. Masz możliwość dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Jeśli korzystasz z Aplikacji jako konsument, możesz uzyskać bezpłatną informację prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.

6. Reklamacje związane z niewłaściwym działaniem Usług Dodatkowych złóż zgodnie z regulaminami tych usług.

IX. Szczegółowe warunki korzystania z Aplikacji

1. Możesz korzystać z Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie. Nie możesz upoważniać innych osób do korzystania z Aplikacji.  

2. Korzystając z Aplikacji nie możesz:

a. samodzielnie lub z udziałem osób trzecich modyfikować oprogramowania Aplikacji,

b. testować funkcjonalności Aplikacji, uzyskiwać informacji na temat zasad jej działania (poza informacjami udostępnianymi przez nas) w celu ustalenia jej funkcjonalności oraz mechanizmu jej działania oraz uzyskania danych kodu źródłowego, w szczególności podejmowania wszelkich działań stanowiących znamiona tzw. reverse engineering,

c. wyodrębniać części Aplikacji i ich wykorzystywać, modyfikować, rozpowszechniać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego.

3. Informujemy, że oprogramowanie Aplikacji, nazwa Aplikacji, dostępne w Aplikacji znaki towarowe i treści są chronione prawami własności intelektualnej przysługującymi Flatte lub podmiotom trzecim („Materiały chronione”). Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów chronionych w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym wykorzystywanie ich poza Aplikacją, przesyłanie lub udostępnianie w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

X. Postanowienia końcowe

1. Informacje o zmianach i aktualizacjach Aplikacji, a także informacje dotyczące czasowych niedostępności Aplikacji, spowodowanych pracami konserwacyjnymi będziemy przesyłać Ci na adres e-mail podany przez Ciebie przy zakładaniu konta w Aplikacji.

2. Regulamin dostępny jest w Aplikacji oraz na stronie internetowej pod adresem: https://flatte.app/regulamin-mobile. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni na adres e-mail podany przez Ciebie w Aplikacji.

3. Zastrzegamy sobie możliwość całkowitego zaprzestania udostępniania Aplikacji bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Cię o tym z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.

4. Do świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 oświadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych w Aplikacji opisaliśmy w Polityce prywatności i cookies dostępnej w Aplikacji i na stronie https://flatte.app/polityka-prywatnosci

6. Regulamin nie ma zastosowania do Usług Dodatkowych, których warunki opisane są w odrębnych regulaminach dostępnych w Aplikacji, na stronie https://flatte.app/regulamin-mobile albo na stronach podmiotów trzecich, do których linki udostępniamy w Aplikacji.