Regulamin korzystania z serwisu Flatte

obowiązuje od 05.06.2023 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z serwisu internetowego Flatte dostępnego pod adresem https://web.flatte.app/ (dalej: „Serwis”).
 2. Pisząc w Regulaminie o „nas”, mamy na myśli Usługodawcę w rozumieniu ustawy o oświadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Flatte Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001032075 numer NIP 5273053050 REGON: 52510459800000, posiadającą, stronę internetową: www.flatte.app oraz adres e-mail: contact@flatte.app.
 3. Zwracając się do Ciebie, mamy na myśli użytkownika Serwisu. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Użytkownik”). Użytkownicy, którzy korzystają z Serwisu w imieniu osoby trzeciej są obowiązane do potwierdzenia swojego umocowania na naszą prośbę.
 4. W ramach Serwisu świadczymy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem („Regulamin”) dostępnym w Serwisie. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W ramach funkcjonalności Serwisu możemy udostępniać usługi dodatkowe, świadczone przez podmioty trzecie- naszych partnerów, zgodnie z regulaminami tych usług („Usługi Dodatkowe”).
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, jesteś zobowiązany/a do zapoznania się Regulaminem oraz Polityką prywatności dostępnymi w Serwisie oraz do zaakceptowania ich postanowień.
 6. Korzystanie z Serwisu jest możliwe na urządzeniu z przeglądarką: Chrome, Firefox, Edge lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji udostępnionych użytkownikom], („Urządzenie”).
 7. W celu skorzystania z Serwisu, musisz spełnić co najmniej poniższe wymagania techniczne, tj.:
  a. dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym umożliwiającym przeglądanie stron internetowych;
  b. mieć dostęp do sieci Internet;
  c. posiadać dostęp do witryn www za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron WWW.
 8. Niespełnienie przez Ciebie wymagań technicznych wskazanych w ust. 6 i 7 powyżej (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości korzystania z Serwisu
 9. Korzystanie przez Ciebie z usług świadczonych na podstawie Regulaminu nie wiąże się dla Ciebie ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

II. Funkcjonalności dostępne w Serwisie

 1. Serwis jest dostępny dla Użytkowników, z którymi łączy nas odrębna umowa o zarządzanie lokalami przeznaczonymi na wynajem („Umowa o zarządzanie”) lub osób działających w ich imieniu. Umowy najmu zawierane są podstawie odrębnych umów, a regulamin nie określa zasad zawierania umów najmu.
 2. W ramach Serwisu po dokonaniu rejestracji możesz korzystać z funkcjonalności:
  a. korzystanie oraz przeglądanie zamieszczonych w Serwisie treści;
  b. przeglądanie i zmienianie ustawień konta, w tym zmianę zdjęcia profilowego, dostosowanie zgód marketingowych, zmianę hasła oraz usunięcie konta;
  c. przeglądanie do powiadomień w ramach Serwisu.
 3. W przypadku prawidłowego przejścia przez proces rejestracji oraz zawarcia Umowy o zarządzanie, dane wynikające z Umowy o zarządzanie oraz jej przedmiotu zostaną przez nas przypisane do Twojego konta bez zbędnej zwłoki i nie później niż w trakcie 10 dni roboczych.
 4. W ramach Serwisu, po przypisaniu do konta umowy najmu Użytkownika, masz dodatkowo dostęp do informacji dotyczących lokali wskazanych w Umowie o zarządzanie („Lokale”), w tym:
  a. korzystanie oraz przeglądanie zamieszczonych w Serwisie treści dotyczących zawartych umów najmu;
  b. harmonogramu płatności wszystkich Lokali z wyszczególnieniem opłat rozliczonych i wymagalnych za dany Lokal oraz przychodów z Lokalu w danym okresie, c. opłat wskazanych w Umowie o zarządzanie,
  d. kopii umów zawartych z najemcami oraz Umowy o zarządzanie Lokalem,
  e. danych najemców i danych adresowych Lokali, opisu standardu wyposażenia, listy urządzeń wraz z instrukcjami obsługi, jeśli zostały udostępnione łącznie z Lokalem,
 1. W Serwisie możesz składać nam dyspozycje dotyczące Lokalu, dotyczące dokonywania płatności za Lokal na zasadach określonych w Umowie o zarządzanie Lokalem.
 2. W ramach Serwisu udostępniamy komunikator umożliwiający wymianę informacji z naszym dedykowanym opiekunem Lokalu („Operator”).
 3. Zastrzegamy, że skorzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może wymagać dodatkowych autoryzacji, zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Serwisie.
 4. Możemy zamieszczać w Serwisie treści marketingowe oraz linki afiliacyjne, dotyczące naszych produktów i usług, Usług Dodatkowych lub innych usług podmiotów trzecich pod warunkiem zachowania zgodności z obowiązującym prawem.
 5. Zastrzegamy sobie możliwość przesyłania na Twoje konto w Serwisie informacji technicznych i obsługowych, związanych z funkcjonowaniem Serwisu, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Założenie konta w Serwisie

 1. Umowę o korzystanie z Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie zawierasz z nami z chwilą założenia przez Ciebie konta w Serwisie. co jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności Serwisu. Proces rejestracji konta odbywa się poprzez Serwis.
 2. Do założenia konta uprawnieni są Użytkownicy, którzy mają numer telefonu zarejestrowany w polskiej sieci operatora telefonii komórkowej, adres e-mail, dostęp do sieci internetowej oraz spełniają warunki określone w Regulaminie.
 3. Korzystanie z Serwisu wymaga założenia Konta poprzez jego rejestrację oraz potwierdzenia dokonania rejestracji, co stanowi moment aktywacji Konta w Serwisie oraz równoznaczne jest z zawarciem umowy na czas nieokreślony o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Usługodawcą, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.2 Regulaminu.
 4. Do założenia konta w Serwisie niezbędne jest podanie przy rejestracji  adresu e-mail wskazanego w Umowie o zarządzanie. Twoje hasło do logowania w Serwisie powinno składać się z co najmniej 12 znaków. Do założenia konta niezbędne jest zapoznanie się oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu, Polityki Prywatności oraz potwierdzenie tożsamości z wykorzystaniem linka      potwierdzającego rejestrację, którego wyślemy na adres e-mail wskazany przez Ciebie jako login w Serwisie.
 5. W przypadku, w którym rozpoczniesz proces zakładania konta w Serwisie oraz w ciągu 7 dni nie potwierdzisz go klikając w link aktywacyjny, możemy uniemożliwić założenie konta z tym samym loginem.
 6. Możesz mieć tylko jedno konto w Serwisie.
 7. Zwracamy uwagę, że niewylogowanie się z Serwisu w przypadku udostępnienia Urządzenia osobom trzecim może spowodować dla Ciebie negatywne konsekwencje.
 8. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu ma miejsce w chwili usunięcia konta w Serwisie, zgodnie z pkt VIII pkt 1. a Regulaminu.
 9. Zawarcie Umowy jest możliwe wyłącznie w języku polskim zgodnie z Regulaminem.

IV. Opłaty

 1. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z ponoszeniem opłat, z wyjątkiem kosztów związanych z połączeniem z Internetem, zgodnie z cennikiem Twojego dostawcy Internetu.
 2. Koszty i zasady korzystania z Usług Dodatkowych wskazane są w regulaminach dostępnych w Serwisie albo w regulaminach dostępnych na stronach podmiotów trzecich, do których kierują linki afiliacyjne widoczne w Serwisie.
 3. Możesz zapłacić za usługi świadczone przez naszych partnerów (Usługi Dodatkowe) w Serwisie.
 4. Opłaty wskazane w Umowie o zarządzanie naliczane są zgodnie z jej postanowieniami.

V. Portfel Flatte

 1. W ramach Umowy o zarządzanie Lokalem umożliwiamy Ci dokonywanie dyspozycji dotyczących opłat związanych z Lokalem, na zasadach określonych w tej Umowie.
 2. Dyspozycje możesz składać, odwoływać lub modyfikować w Serwisie lub w inny sposób wskazany w Umowie o zarządzanie Lokalem.

VI. Twoja odpowiedzialność

 1. Jesteś zobowiązana/y do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa oraz do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym do:
  a. nienaruszania praw osób trzecich,
  b. nie działania w złej wierze oraz niekorzystania z Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w Regulaminie,
  c. niezakładania wielu kont
  d. niezakłócania prawidłowego działania Serwisu;
  e. nieudostępniania swojego hasła do logowania w Serwisie osobom trzecim,    
  f. niepodejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogą destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub które mogą działać na jego szkodę, rozumianych w szczególności jako działania, które mogą wpływać na dobre imię Serwisu lub Usługodawcy.
 1. Jesteś zobowiązana/y do podawania aktualnych, zgodnych z prawdą danych niezbędnych do założenia konta w Serwisie oraz do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jej działania.
 2. Zastosowane przez nas zabezpieczenia połączenia poprzez Serwis są zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi, jednak nie mogą zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa w związku ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznym charakterem komunikacji poprzez Serwis, w tym w przypadku obecności wirusów na Twoim Urządzeniu lub ataków hakerskich. W związku z tym zalecamy dbanie o ochronę Urządzenia, danych i oprogramowania, w szczególności przed zagrożeniem wirusowym.
 3. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że korzystasz z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, przepisami prawa lub naruszający prawa osób trzecich, w szczególności, jeśli podasz dane do założenia konta w Serwisie niezgodne z prawdą lub naruszające prawa osób trzecich, możemy ograniczyć Ci dostęp do Serwisu lub jego wybranych funkcjonalności bez wcześniejszego uprzedzenia albo rozwiązać z Tobą umowę o korzystanie z Serwisu i uniemożliwić Ci korzystanie z niego. Możemy przekazać Ci informację o ograniczeniu dostępu do Serwisu za pomocą wiadomości e-mail, powiadomień push lub wiadomości sms), tak abyś mógł/mogła usunąć przyczyny, które spowodowały ograniczenie korzystania z Serwisu. Przywrócimy Ci dostęp do Serwisu po usunięciu tych przyczyn, jeśli będzie to możliwe.
 4. Jesteś zobowiązana/y do chronienia hasła, za pomocą którego logujesz się w Serwisie oraz zgłoszenia nam przypadków nieuprawnionego korzystania z Twojego konta w Serwisie przez osoby trzecie. W przypadku, w którym nie poinformujesz nas o nieuprawnionym korzystaniu z Twojego konta w Serwisie, ponosisz ryzyko z tym związane.

VII. Nasza odpowiedzialność

 1. Możemy powierzyć bieżącą obsługę Serwisu podmiotom trzecim, za których działania lub zaniechania odpowiadamy jak za swoje własne.
 2. Możemy zmieniać techniczne uwarunkowania korzystania z Serwisu bez pogorszenia jego jakości oraz wymogów bezpieczeństwa, a także bez wpływu na zakres Twoich uprawnień i obowiązków opisanych w Regulaminie.
 3. Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów.
 4. Zastrzegamy sobie możliwość zawieszenia możliwości korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług za jego pośrednictwem w odniesieniu do wszystkich lub niektórych Użytkowników z uwagi na konieczność wykonania prac serwisowych, związanych z wystąpieniem zdarzeń zagrażającym prawom lub interesom Użytkowników, mających na celu usprawnienie działania lub rozbudowę Serwisu.
 5. W przypadku potrzeby zarządzenia przerwy technicznej, Usługodawca poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlanym bezpośrednio w Serwisie.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności w szczególności za:
  a.    jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
  b.    jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych podczas rejestracji;
  c.    za brak możliwości skorzystania z Serwisu spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść informacji handlowych i marketingowych, do których kierują linki afiliacyjne publikowane w Serwisie w imieniu naszych Partnerów.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego działania Urządzenia, sieci Internet, oprogramowania, z którego korzystasz na Urządzeniu, działań i zaniechań osób trzecich, które uzyskały dostęp do Twojego konta w Serwisie na skutek działań lub zaniechań Użytkownika.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem oraz nieprawidłowe działanie lub zaprzestanie działania Serwisu spowodowane siłą wyższą,
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za Usługi Dodatkowe, świadczone przez podmioty trzecie, w tym naszych partnerów na podstawie regulaminów tych usług.

VIII. Usunięcie konta w Serwisie

 1. Rozwiązanie łączącej nas umowy o korzystanie z Serwisu następuje:
  a. w momencie, w którym w Serwisie wybierzesz opcję „Usuń konto” w ustawieniach,
  b. zaprzestaniemy świadczenie usług w Serwisie zgodnie z punktem XI 3. Regulaminu,
  c. w momencie, w którym uniemożliwimy Ci korzystanie z Serwisu w wyniku Twoich działań, opisanych w pkt VI 5. Regulaminu.
 2. Konto w Serwisie nieużytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy może zostać przez nas usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 3. Rozwiązanie lub wypowiedzenie a także wygaśnięcie Umowy o korzystanie z Serwisu      pozostaje bez wpływu na obowiązywanie Umowy o zarządzanie.
 4. W przypadku rozwiązania łączącej nas Umowy o zarządzanie Lokalem, Umowa o korzystanie z Serwisu wygasa w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy o zarządzanie Lokalem. Po upływie tego terminu nie będziesz miał możliwości logowania do Serwisu, a Twoje konto zostanie usunięte.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Serwisu możesz składać na adres e-mail: contact@flatte.app lub poprzez czat w Serwisie.
 2. W reklamacji wpisz swoje imię, nazwisko, opis i powód złożenia reklamacji.
 3. Powiadomimy Cię o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak informacji z naszej strony w tym terminie jest równoznaczny z uznaniem przez nas zasadności reklamacji.
 4. Nasza decyzja w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy procedurę reklamacyjną. Nie jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do korzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, ani sami nie zobowiązaliśmy się do ich stosowania, wobec tego możemy nie zaakceptować Twojego wniosku o pozasądowe rozwiązanie sporu. Masz możliwość dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Jeśli korzystasz z Serwisu jako konsument, możesz uzyskać bezpłatną informację prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów.
 6. Reklamacje związane z niewłaściwym działaniem Usług Dodatkowych złóż zgodnie z regulaminami tych usług.

X. Prawa własności intelektualnej

 1. Jeżeli publikujesz w Serwisie treści, które mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oświadczasz, że przysługują Ci w pełni wszelkie prawa do utworów oraz ich elementów publikowanych w Serwisie, oraz posiadasz pełne prawo do rozporządzania ww. utworami na rzecz Usługodawcy. Oświadczasz, że w przypadku, gdy publikujesz w Serwisie zdjęcia zawierające wizerunek jakichkolwiek osób robi to na podstawie ich zezwolenia na rozpowszechnienia ich wizerunku, zgodnie z którym jest uprawniony do jego publikacji. Usługodawca nie odpowiada za naruszenia praw autorskich osób trzecich spowodowane naruszeniem przez Użytkownika niniejszego punktu.
 2. Nieodpłatnie i w sposób niewyłączny zezwalasz Usługodawcy na korzystanie z zamieszczonych w Serwisie Treści poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie Treści w Serwisie, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w tym w szczególności w innych miejscach w Serwisie. Uprawnienie jest udzielane na okres pięciu lat od zamieszczenia treści w Serwisie, a po upływie tego okresu, przekształca się ono w uprawnienie przyznane na czas nieoznaczony.
 3. Zobowiązujesz się do umieszczenia w Serwisie wizerunku innych osób jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Zabronione jest publikowanie wizerunku bez uzyskania w tym zakresie stosownej zgody.  
 4. Zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści i materiałów (w tym materiałów zdjęciowych i filmowych), które mogłyby naruszać prawa osób trzecich w szczególności autorskie prawa majątkowe.

XI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Usługodawca. Więcej informacji, w tym o przysługujących Ci prawach, uzyskasz w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie lub pod adresem: iod@flatte.app.

XII. Szczegółowe warunki korzystania z Serwisu

 1. Możesz korzystać z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Nie możesz upoważniać innych osób do korzystania z Serwisu.  
 2. Korzystając z Serwisu nie możesz:
  a. samodzielnie lub z udziałem osób trzecich modyfikować oprogramowania Serwisu,
  b. testować funkcjonalności Serwisu, uzyskiwać informacji na temat zasad jego działania (poza informacjami udostępnianymi przez nas) w celu ustalenia jej funkcjonalności oraz mechanizmu jej działania oraz uzyskania danych kodu źródłowego, w szczególności podejmowania wszelkich działań stanowiących znamiona tzw. reverse engineering,
  c. wyodrębniać części Serwisu i ich wykorzystywać, modyfikować, rozpowszechniać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego,
 3. Informujemy, że oprogramowanie Serwisu, nazwa Serwisu, widoczne w Serwisie znaki towarowe i treści są chronione prawami własności intelektualnej przysługującymi Flatte lub podmiotom trzecim („Materiały chronione”). Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów chronionych w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym wykorzystywanie ich poza Serwisem, przesyłanie lub udostępnianie w jakiejkolwiek formie jest zabronione.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Informacje o zmianach w Serwisie, a także informacje dotyczące czasowych niedostępności Serwisu, spowodowanych pracami konserwacyjnymi będziemy przesyłać Ci na adres e-mail podany przez Ciebie przy zakładaniu konta w Serwisie.
 2. Regulamin dostępny jest w Serwisie oraz na stronie internetowej pod adresem: https://flatte.app/regulamin-web. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni na adres e-mail podany przez Ciebie w Umowie o zarządzanie.
 3. Usługodawca jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu w każdym momencie, w szczególności w przypadku wystąpienia jakiekolwiek z ważnych powodów wskazanych poniżej:
  a. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa,
  b. zmiany zakresu usług świadczonych w ramach Serwisu,
  c. zmiany warunków technicznych korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 4. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z kontem, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Zmiany zostaną również opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu w Serwisie.
 5. Zastrzegamy sobie możliwość całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny po uprzednim poinformowaniu Cię o tym z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.
 6. Do świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych w Serwisie opisaliśmy w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie na stronie https://www.flatte.app/polityka-prywatnosci.
 8. Regulamin nie ma zastosowania do Usług Dodatkowych, których warunki opisane są w odrębnych regulaminach dostępnych w Serwisie albo na stronach podmiotów trzecich, do których linki udostępniamy w Serwisie.