Zepsuta pralka w wynajmowanym mieszkaniu

Jak pokazuje życie, terminowe opłacenie czynszu nie jest jedynym zmartwieniem lokatorów. Stosunkowo często przytrafiają się awarie sprzętu AGD. Zepsuta pralka w wynajmowanym mieszkaniu nie tylko utrudnia codzienne życie, ale nader często jest źródłem sporów z wynajmującym. Strony przerzucają na siebie koszty związane z jej naprawą. Niestety w przepisach prawa, odpowiedzialność za sprzęty AGD w wynajmowanym mieszkaniu nie jest jednoznacznie określona. Co zatem zrobić, kiedy trzeba naprawić zepsutą pralkę w wynajmowanym mieszkaniu?

Zepsuta pralka w wynajmowanym mieszkaniu – kto naprawia?

Jak pokazuje życie, terminowe opłacenie czynszu nie jest jedynym zmartwieniem lokatorów. Stosunkowo często przytrafiają się awarie sprzętu AGD. Zepsuta pralka w wynajmowanym mieszkaniu nie tylko utrudnia codzienne życie, ale nader często jest źródłem sporów z wynajmującym. Strony przerzucają na siebie koszty związane z jej naprawą. Niestety w przepisach prawa, odpowiedzialność za sprzęty AGD w wynajmowanym mieszkaniu nie jest jednoznacznie określona. Co zatem zrobić, kiedy trzeba naprawić zepsutą pralkę w wynajmowanym mieszkaniu?

Podstawa prawna

Zepsuta pralka w wynajmowanym mieszkaniu, kwestia odpowiedzialności za naprawy w wynajmowanym mieszkaniu budzi konflikty pomiędzy stronami najmu. Bardzo często, ani właściciel mieszkania do wynajęcia, ani jego lokator nie chcą ponosić kosztów naprawy lub wymiany sprzętu na nowy. Co w takiej sytuacji powinny zrobić strony? Przede wszystkim zapoznać się z przepisami prawa regulującymi prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy.
Kwestie związane z remontami i naprawami dokonywanymi w wynajmowanym mieszkaniu uregulowane są w dwóch aktach prawnych. Pierwszym z nich jest kodeks cywilny. Z kolei drugim aktem jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z prawem za naprawy w wynajmowanym mieszkaniu odpowiedzialny jest zarówno najemca, jak i wynajmujący. Przy czym ustawodawca podzielił zakres odpowiedzialności za naprawy pomiędzy strony. Zatem za jakie naprawy odpowiada wynajmujący, a za jakie najemca?

Obowiązki najemcy i wynajmującego w związku z naprawami

Przepisy kodeksu cywilnego regulujące kwestie odpowiedzialności stron za naprawy i ich koszty są stosunkowo ogólne. Zgodnie z treścią art. 662 § 1 kodeksu cywilnego, wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Z kolei drobne nakłady na naprawy wynikające ze zwykłego używania rzeczy obciążają najemcę, jednak jeśli usterka wynika z przyczyn, za które właściciel mieszkania nie ponosi odpowiedzialności, nie ma on obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.


Tak sformułowany przepis niewiele tłumaczy stronom najmu i nie rozwiewa ich wątpliwości dotyczących tego, kto naprawia sprzęt AGD w wynajmowanym mieszkaniu. Na szczęście bardziej szczegółowe regulacje zawarte są w ustawie o ochronie praw lokatorów, gdzie ustawodawca wyszczególnił, za co odpowiada wynajmujący, a za co najemca. Pomogą one zrozumieć, kto naprawia pralkę: wynajmujący czy najemca.

Jakie naprawy obciążają wynajmującego lokal użytkowy?

Zgodnie z art. 6a ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, wynajmujący ma obowiązek zapewnić najemcy sprawne działanie wszystkich istniejących w budynku instalacji i urządzeń, które umożliwiają mu korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii, dźwigów osobowych oraz innych instalacji oraz urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku, które zostały określone odrębnymi przepisami.
Z kolei, jak wynika z ustępu 3 wspomnianego powyżej artykułu, do obowiązków wynajmującego należy przede wszystkim:

– utrzymanie w należytym stanie pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,

– dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa powyżej oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy,

– dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nie obciążającym najemcy, a zwłaszcza napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia.

Za jakie naprawy sprzętu AGD odpowiada najemca

Zgodnie z art. 6b. ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów napraw i konserwacji:

– podłóg, posadzek, wykładzin oraz ściennych okładzin,
– okien i drzwi,
– wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
– trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej, podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z
– syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, łącznie z ich wymianą,
– osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,
– pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów, etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
– przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
– innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

Kto jest odpowiedzialny za naprawy w wynajmowanym mieszkaniu?

Regulują to przepisy prawa zawarte w ustawie o ochronie praw lokatorów i kodeksie cywilnym. Jednak budzą one wiele wątpliwości wśród właścicieli mieszkań i najemców. Z jednej strony z przepisów wynika, że usterki i naprawy związane z codziennym użytkowaniem obciążają najemcę, a większe remonty spoczywają na właścicielu, ale z drugiej – w praktyce trudno jest określić, co w rzeczywistości jest wynikiem zużycia wynikającego z codziennego użytkowania, a co nie.
Z kodeksu cywilnego wynika, że jeśli w wyniku usterki jakiejś części wynajmowanego mieszkania, nie jest możliwe normalne korzystanie z lokalu, to na jego właścicielu spoczywa obowiązek dokonania naprawy i pokrycia jej kosztów. Warto podkreślić, że jak wynika z art. 663 kodeksu cywilnego, jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Kto płaci za naprawę pralki w wynajmowanym mieszkaniu?

Zatem kto naprawia pralkę: wynajmujący czy najemca? Choć nie wynika to wprost z treści ustawy o ochronie praw lokatorów, to co do zasady naprawa AGD w wynajmowanym mieszkaniu spoczywa na najemcy. W związku z powyższym również naprawa pralki w wynajmowanym mieszkaniu będzie spoczywała na najemcy i to on będzie musiał za nią zapłacić.
W art. 6b ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów ustawodawca nie wymienił wprost pralki w katalogu elementów mieszkania, za których naprawę płaci najemca. Jednak wskazał w nim inne urządzenia sanitarne, w które mieszkanie jest wyposażone, a do nich można zaliczyć pralkę.

Kiedy wynajmujący płaci za naprawę lub wymianę zepsutej pralki

Warto pamiętać, że są sytuacje, kiedy powyższa zasada odpowiedzialności najemcy za naprawę zepsutej pralki i ponoszenia kosztów za jej wymianę nie ma zastosowania. Po pierwsze, jeśli podczas odbioru mieszkania od wynajmującego lokator zwróci uwagę, że pralka nie działa i usterka ta zostanie odnotowana w protokole zdawczo-odbiorczym, to nie najemca, a wynajmujący będzie musiał ponieść koszty naprawy lub wymiany zepsutej pralki w wynajmowanym mieszkaniu. Po drugie, ważna jest również treść umowy najmu. Ponieważ strony umowy mogą w niej wskazać inne zakresy odpowiedzialności za wyposażenie wynajmowanego mieszkania niż te wskazane w ustawie. I tak, mimo  że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów to najemca płaci za naprawę pralki w wynajmowanym mieszkaniu, to, jeśli w umowie najmu pojawi się zapis, zgodnie z którym to wynajmujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów serwisu lub wymiany, najemca będzie zwolniony z obowiązku ponoszenia tego typu kosztów.

O autorze
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Ostatnie artykuły